رویه احتساب و اعمال ذخیره بیمه از منظر امور مالیاتی شرکت های پیمانکاری، به شرح زیر پیشنهاد می گردد :

معادل مخارج اتمام شده در ضریب مشمول بیمه موضوع ماده (۳۸) پس از کسر مبلغ سی درصد (۳۰) بیمه کارکنان موضوع قرارداد ،

هزینه بیمه شرکت خواهد بود که روش های زیر قابل اعمال می باشد:

۱. هنگام برآورد مخارج تکمیل پروژه ، مابه التفاوت فوق محاسبه و در برآورد هزینه های تکمیل پیمان

اعمال گردد، که در سود زیان پروژه اثر خواهند گذاشت .

۲. ثبت هزینه بیمه به طرفیت بدهی ها (ذخیره)، که هزینه شناسایی شده به میزان مابه التفاوت مزبور در

مخارج واقعی پیمان اعمال می گردد و بدهی مربوطه در ترازنامه منعکس می گردد.

برخورد متفاوت برخی ادارات امور مالیاتی

در این خصوص اینگونه است که اگر پروژه در زمان رسیدگی مالیاتی (یعنی حداقل چند ماه بعد از ارایه اظهارنامه) دارای مفاصا حساب بیمه باشد

که محاسبات ذخیره را پوشش دهد و تأیید کند، آنگاه این هزینه را قبول خواهند کرد، در غیر این صورت هزینه بیمه را قابل قبول نمی دانند.

لیکن اگر تا پایان پروژه در برآورد هزینه های تکمیل درج گردد، آنگاه هنگام اعمال در مخارج واقعی همزمان با اخذ مفاصا حساب بیمه دیگر دلیلی

برای غیر قابل قبول بودن وجود ندارد.

محمد قبول حسابدار رسمی و مشاور مالیاتی